Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Zasady rekrutacji do klas IV 2019 -2020


Prosimy o zwrócenie uwagi na wszystkie podane terminy, które traktujemy jako nieprzekraczalne. 


Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Społecznej Szkole Podstawowej  Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego w roku szk. 2019/2020 przyjmujemy do  22 marca 2019 r. (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.brzozowa.pl  w zakładce REKRUTACJA - „Zgłoszenie kandydata”).
Kandydaci, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w nauce, bądź inne orzeczenia proszeni są o dostarczenie kopii dokumentu (osobiście lub drogą elektroniczną) do sekretariatu szkoły również do dnia 22 marca 2019 roku (piątek).
Dla kandydatów do klas IV jako formę rekrutacji przewidujemy sprawdzenie wybranych kompetencji z języka polskiego i matematyki, które odbędzie się w dniu 30 marca 2019 r. (sobota). 
Kandydaci do klasy IV przychodzą w tym dniu między godz. 9.40 a 9.50. 
Rodzice zostawiają dzieci pod opieką nauczycieli naszej szkoły i odbierają je około godziny 12.00 (zgłaszając ten fakt opiekunowi z naszej szkoły). 
Układ zajęć:

 • zabawy sportowo–ruchowe na dobry początek
 • język polski  
 • krótka przerwa z małym poczęstunkiem
 • matematyka  

Czas pracy nad zadaniami będzie dostosowany do potrzeb grupy.
Treści zadań nie będą wykraczać poza realizowaną obecnie w szkołach podstawowych podstawę programową dla klas I-III.


Z języka polskiego sprawdzane będą umiejętności:

 • czytania i rozumienia tekstu
 • tworzenia własnej kilkuzdaniowej wypowiedzi.

Z matematyki:

 • dodawania i odejmowania,
 • mnożenia i dzielenia  w zakresie 100, 
 • zapisywania liczb w systemie rzymskim (od I do XII),
 • rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
 • rysowania podstawowych figur geometrycznych i obliczania ich obwodów,
 • wykonywanie prostych obliczeń zegarowych.

 
Za przeprowadzenie procesu rekrutacji do klas IV pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.  Opłatę należy wnieść do 22 marca 2019 roku (piątek) na rachunek bankowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego  41 1020 1055 0000 9902 0111 4578.   Tytuł wpłaty : „opłata rekrutacyjna do kl. IV - ……………………………."  (imię i nazwisko kandydata). 

Dodatkowym elementem rekrutacji może być rozmowa kwalifikacyjna.
 
O kolejności na liście przyjęć decyduje suma punktów zgromadzonych przez kandydata. Rodzeństwa mają pierwszeństwo przy ustalaniu listy przyjętych.
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna może tworzyć listę rezerwową.
 
Wyniki rekrutacji do klas IV zostaną ogłoszone 24 kwietnia 2019 roku (środa).