Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Kontakt

 Społeczna Szkoła Podstawowa

Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

05-822 Milanówek

Ul. Brzozowa 1A

tel. 22 758 34 02

tel. 22 724 83 47

Budynek szkoły przy ul. Warszwskiej tel. 502-131-571 9 (w godz. 8.00 - 15.00)

e- mail: sekretariat@brzozowa.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego (MTE), adres: Brzozowa 1a, 05-822 Milanówek.

  2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@brzozowa.pl.

  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zawiązku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, doradcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z obowiązującym w Szkole obiegiem dokumentów.

  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. zadań.

  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.